Biblia, Ewangelia, prawosławie, Kościół, uprzedzenia

Kto zebrał w jednej księdze – Biblii – wszystkie jej elementy? Bardzo ważne i aktualne pytanie. Historia Starego i Nowego Testamentu jest różna, ale jest między nimi tyle wspólnego, że na pytanie możemy odpowiedzieć jednym słowem: Kościół.

W czasach Zbawiciela Żydzi mieli opracowany zbiór świętych ksiąg (“Tanakh” – Prawo, Prorocy, Pisma), które zostały przyjęte bez zmian przez Kościół chrześcijański, co zostało potwierdzone na lokalnych i ekumenicznych soborach. Zawiera on 50 ksiąg Starego Testamentu, które znajdziemy dziś we wszystkich wydaniach Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego. Ale rabini żydowscy już w II wieku n.e. zredukowali swój kanon świętych ksiąg, pozostawiając w nim tylko te najstarsze. Wykluczono najjaśniejsze proroctwa Chrystusa Zbawiciela i wiele innych skarbów duchowej mądrości. Niestety, w sporach z Rzymem protestanci postanowili oprzeć się na autorytecie rabinów. W efekcie (…)

Zacznijmy od tego, że Nowy Testament to niewielka część Biblii, ale to właśnie ona jest szczególnie czczona przez prawosławnych i wybiórczo przez przedstawicieli innych wyznań religijnych. Ewangelie (dokładniej cztery Ewangelie) to pierwsza część Nowego Testamentu, w skład którego wchodzą odrębne Ewangelie (nazwy całości i części praktycznie się w tym przypadku pokrywają), a mianowicie: od Marka, od Mateusza, od Łukasza i od Jana.

żnią się szczegółami, drobiazgami, zbiegają się do jednego zasadniczo: potwierdzają fakt ziemskiej posługi, męczeństwa i cudownego zmartwychwstania Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Sam termin “ewangelia” jest tłumaczony na język rosyjski jako “dobra nowina”. Znaczenie Nowego Testamentu jest szersze – to i księga “Dzieje Apostolskie”, i listy Apostoła Pawła, i wreszcie księga “Apokalipsa Jana Teologa, czyli Apokalipsa”. Książki te rozszerzają i wyjaśniają treść Ewangelii. Czasami cztery Ewangelie drukowane są osobno …

Najważniejsze kardynalne różnice, z punktu widzenia Biblii,

Najważniejsze kardynalne różnice, z punktu widzenia Biblii, między religiami a Ewangelią: 1. we wszystkich religiach człowiek próbuje na własną rękę dotrzeć do Boga, ale żaden z poszukujących nie może zaświadczyć: “Znalazłem osobisty kontakt z Bogiem, pokój w sercu, moje grzechy są odpuszczone, czuję, że będę żył wiecznie .” W Ewangelii Jezusa Chrystusa z drugiej strony przemawia do nas sam Bóg. Jak most przerzuca krzyż nad przepaścią grzechu i daje nam zbawienie. Ci, którzy ją przyjmują, mogą zaświadczyć: “Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie (…) nie może nas odłączyć od miłości Boga” (Rz 8,38-39). kliknij i zobacz

Prorocze zapowiedzi Zbawiciela w Starym Testamencie (np. Rdz 3,15; Num 24,17; Iz 11,1-2; Iz 7,14) spełniają się dosłownie. W żadnej innej religii nie ma takiego wypełnienia głoszonych proroctw. Bóg potępił wszystkie religie jako bałwochwalstwo i magię (1 Kor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Ap. 21:8). Każdy, kto to robi, jest pod Bożym potępieniem: “Wprowadziło go zwiedzione serce”. . . .

Czym jest Biblia i Ewangelia

Dla naszych czytelników: czym jest Biblia i Ewangelia? ze szczegółowymi opisami z różnych źródeł. Biblia – to księga, która stała się fundamentem kilku światowych religii, takich jak chrześcijaństwo, islam i judaizm. Pismo Święte zostało przetłumaczone na 2.062 języki, co stanowi 95 procent języków świata, a 337 języków można przeczytać w całości.

Biblia wpłynęła na sposób życia i światopogląd ludzi z każdego kontynentu. I nie ma znaczenia czy wierzysz w Boga czy nie, ale jako osoba wykształcona powinieneś wiedzieć co to jest książka, na której tekstach opierają się prawa moralności i filantropii. Samo słowo Biblia jest tłumaczone ze starożytnej greki jako “księgi” i jest zbiorem tekstów różnych autorów, napisanych w różnych językach i w różnym czasie z pomocą Ducha Bożego i za jego sugestią.

Pisma te stanowiły podstawę dogmatów wielu religii i są zwykle uznawane za kanoniczne.

Więcej: Słowo “evangelium” oznacza “ewangelię”. Teksty Ewangelii opisują życie Jezusa Chrystusa na ziemi, jego dzieła i naukę, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Ewangelia jest częścią Biblii, a raczej Nowego Testamentu.

Struktura

Biblia składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament zawiera 50 pism, z których tylko 38 jest uznawane przez Kościół prawosławny za bosko natchnione, czyli kanoniczne. Wśród dwudziestu siedmiu ksiąg Nowego Testamentu znajdują się cztery Ewangelie, 21 Listów Apostolskich i Dzieje Apostolskie.

Ewangelie składają się z czterech tekstów kanonicznych, przy czym Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza nazywane są synoptycznymi, a czwarta Ewangelia Jana powstała nieco później i różni się zasadniczo od pozostałych, ale istnieje przypuszczenie, że została oparta na jednolitym starszym tekście.

Język pisany

Biblia była pisana przez różnych ludzi przez ponad 1600 lat, dlatego łączy w sobie teksty w różnych językach. Stary Testament jest w przeważającej części napisany w języku hebrajskim, ale są też pisma w języku aramejskim. Nowy Testament został napisany głównie w starożytnej grece.

Ewangelia jest napisana w języku greckim. Nie należy jednak mylić owej greki nie tylko z językiem współczesnym, ale także z językiem, w którym powstały najlepsze dzieła starożytności. Język ten był bliski starożytnemu dialektowi attyckiemu i został nazwany “dialektem koine”.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić